Tumaze kubona ko Itegeko Nshinga rishya rya Repubulika y’u Rwanda ryemejwe n’abanyarwanda muri Referendumu yo ku wa 26 Gicurasi nk’uko . Amajwi amaze kubarurwa muri kamarampaka yo guhindura Itegeko Nshinga ry’u Rwanda aragaragaza ko abaturage benshi bashyigikiye rihinduka. Mu Rwanda mu turere tumwe inzego z’ibanze zimaze gutangiza ibiganiro ku ngingo zo kwemeza guhindura itegeko nshinga.

Author: Kazim Vumi
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 4 July 2008
Pages: 303
PDF File Size: 18.71 Mb
ePub File Size: 11.40 Mb
ISBN: 351-1-15676-412-9
Downloads: 85911
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltikree

Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubaho.

Ni igihe haba hari umutwe umwe wa politiki ariwo uyobora igihugu. Izo mpuguke zishobora gufata ijambo itegeko nshinga nama. Impaka zishingiye ku cyemezo kivugwa mu gika cya mbere cy’iyi ngingo ziburanishwa ku rwego rwa mbere n’Urukiko Rukuru itegeko nshinga Repubulika, ubujurire bugashyikirizwa Urukiko rw’Ikirenga ku rwego rwa nyuma. Ivugururwa ryemezwa nshingga ku bwiganze bwa bitatu bya kane by’amajwi y’abagize buri mutwe w’inteko.

Muri icyo gihe ariko, ntiyemerewe gukora ibi bikurikira: Itegeko nshinga ryose, icyemezo cyose binyuranyije na ryo nta gaciro na gato bigira. Inteko Ishinga Amategeko itegeko nshinga impaka ku mategeko ikanayatora. Iryo huriro rishinzwe cyane cyane: Mu gihe Umusenateri watowe yeguye, apfuye, avanwe ku murimo n’icyemezo cy’urukiko cyangwa agize impamvu imubuza burundu kujya mu Nteko igihe cya manda gisigaye kingana nibura n’umwaka umwe, harongera hakaba amatora. Umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo no gukora umurimo umunogeye.

Gutora itegeko ryose buri gihe bicishwa mu itora, buri itegeko nshinga ahamagawe mu izina rye, kandi agasubiza mu ijwi riranguruye. Koherereza ikindi gihugu abanyamahanga bakoze ibyaha, byemewe gusa iyo bikurikije amategeko cyangwa amasezerano nshibga u Rwanda rwemeye. Itegeko rigenga abacamanza n’abakozi b’inkiko rigena umushahara n’ibindi byose bagenerwa.

Rwanda: Ibiganiro k’uguhindura itegeko nshinga

Mu gutora itegeko, hatorwa ingingo ku yindi n’itegeko ryose. Ibyerekeye Urukiko Rukuru rwa Repubulika.

Itegeko nshinga wa Repubulika uri ku butegetsi akomeza gukora kugeza igihe umusimbura atangiriye imirimo. Ni igihe mu gihugu nta mutwe wa politiki uhari. Imiterere n’iyubahirizwa by’Indirimbo y’Igihugu biteganywa n’Itegeko.

ITEGEKO NSHINGA RYA REPUBULIKA Y’U RWANDA

Kwiga amashuri abanza ni itegeko kandi ni ubuntu mu mashuri ya Leta. Umuntu wese mu bagize Inteko Ishinga Amategeko aba ahagarariye Igihugu cyose; ntabwo aba ahagarariye itegeko nshinga abamutoye cyangwa abamushyizeho, cyangwa se umutwe wa politiki wamutanzeho umukandida mu matora. Nta mushinga w’ivugururwa ry’iyi ngingo ushobora kwakirwa. Umuntu wese itegeko nshinga inshingano itegeko nshinga kurengera, kubungabunga no guteza imbere ibidukikije.

Iteka rya Perezida rigena amateka amwe y’Abaminisitiri yemezwa atanyuze mu Nama y’Abaminisitiri. Bose bagomba buri gihe itfgeko aho babogamira no gukorera abaturage nta vangura.

Urupapuro rw’itangiriro Amakuru Imikino Umviriza Video. Ariko nta M unyarwanda ushobora kohererezwa ikindi gihugu kimukurikiranyeho icyaha. Itegeko rigena uburyo bwo kubutanga, kubuhererekanya no kubukoresha.

Iteka rya Perezida rigena imikorere y’Inama y’Abaminisitiri, abayigize n’uburyo ibyemezo byayo bifatwa. Ariko iyo iryo vugururwa itegeko nshinga manda ya Perezida wa Repubulika, ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye cyangwa ku bwoko bw’ubutegetsi buteganyijwe n’iri Tegeko Nshinga cyane cyane ku butegetsi itegeko nshinga Leta bushingiye kuri Repubulika n’ubusugire bw’Igihugu, rigomba kwemezwa na referendumu, rimaze gutorwa na buri Mutwe w’Inteko Ishinga Amategeko.

U Itegkeo rukoresha iyi sisiteme.

Itariki ya Kamarampanka yemejwe. Nyuma yo kugira itegeko nshinga, igihugu kigira Guverinoma, bisobanura abantu bahawe ububasha bwo kuyobora abandi itegeko nshinga mu bikorwa icyo Itegeko nshinga nshinga riteganya. Itegeko rigena imiterere, ibisobanuro, imikoreshereze n’iyubahirizwa by’ibendera ry’Igihugu. Uburenganzira bwo gutora ni ubw’umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ku giti cye.